ἀκαίρως,

- не своевременно,

Лексема: ἀκαίρως


Номер Стронга: 171


Определения: 171, ἀκαίρως
несвоевременно, некстати, неуместно.


Словарь Дворецкого:

171: ἀκαίρως

ἀκαίρως
несвоевременно, неуместно, некстати Эсхил (525/4-456 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ἀκαίρως,:


Часть речи: Наречие


Лексема: ἀκαίρως


Перевод: unseasonably


Открыть окно