⸂ἄρτιος⸃

- совершен

Лексема: ἄρτιος


Номер Стронга: 739


Определения: 739, ἄρτιος
совершенный, полностью подготовленный, способный удовлетворить все требования; син. 3648 (ὁλόκληρος), 5046 (τέλειος);
3648 (ὁλόκληρος) подчеркивает цельность, неповрежденность, а 5046 (τέλειος) говорит о достижении цели или предела, завершенности.


Словарь Дворецкого:

739: ἄρτιος

ἄρτιος 2
1) подходящий, подобающий
Пр.:(ἄρτια βάζειν Гомер (X-IX вв. до н.э.) и μήδεσθαι Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))
2) соответствующий, совпадающий
Пр.:οἱ φρεσὴν ἄρτια ᾔδη Гомер (X-IX вв. до н.э.) — он жил с ним душа в душу
3) парный, четный
Пр.:(ἀριθμός Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); πόδες Аристотель (384-322 до н.э.))
4) здоровый, невредимый
Пр.:(φρένες Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); σώμασιν Диодор Сицилийский, I в. до н. э.; τὼ πόδε Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
5) вполне подготовленный, готовый
Пр.:(ποιέειν τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))Морфологичский анализ слова ⸂ἄρτιος⸃:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄρτιος


Перевод: perfect, complete


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно