ἀνήμεροι,

- грубые,

Лексема: ἀνήμερος


Номер Стронга: 434


Определения: 434, ἀνήμερος
неприрученный, дикий; перен.грубый, жестокий, свирепый, бесчеловечный.


Словарь Дворецкого:

434: ἀνήμερος

ἀν-ήμερος 2
1) неприрученный, дикий
Пр.:(ζῷον Плутарх (ок. 46 — ок. 126); θήρ «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
2) некультурный, грубый
Пр.:(πολίτης Анакреон(т); Χάλυβες, χθών Эсхил (525/4-456 до н.э.); βίος, πάθος Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) жестокий, свирепый, бесчеловечный
Пр.:(δαίς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀνήμεροι,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀνήμερος


Перевод: not tame, fierce


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно