ἀκρατεῖς,

- несдержанные,

Лексема: ἀκρατής


Номер Стронга: 193


Определения: 193, ἀκρατής
невоздержанный, неумеренный, неспособный владеть собой, немощный.


Словарь Дворецкого:

193: ἀκρατής

ἀ-κρᾰτής 2
1) немощный
Пр.:(γῆρας Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
τοῦ σώματος παρεθέντος ἀ. γενέσθαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — физически обессилеть;
ἀ. ἐγένετο τῶν κεράτων τοῦ κριοῦ Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — (Гелла) не смогла удержаться за рога барана;
ἀ. εἵργεσθαί τινος Платон (427-347 до н.э.) — неспособный удержаться от чего-л.

2) неспособный совладать, невоздержный, неумеренный
Пр.:(τινος Эсхил (525/4-456 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), πρός и περί τι Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) несдержанный, разнузданный (sc. ἄνδρες Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.): στόμα Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
4) непомерный, чрезмерный
Пр.:(δαπάνη «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)Морфологичский анализ слова ἀκρατεῖς,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀκρατής


Перевод: lacking self-control, inclined to excess


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно