ἀνανήψωσιν

- протрезвеют

Лексема: ἀνανήφω


Номер Стронга: 366


Определения: 366, ἀνανήφω
протрезвиться, перен.приходить в себя, приходить в чувство.


Словарь Дворецкого:

366: ἀνανήφω

ἀνα-νήφω
досл. протрезвляться, перен. приходить в себя
Пр.:(ἐκ τῆς παρακοπῆς Аристотель (384-322 до н.э.))
ἀνένηφε πρὸς τοὺς λογους Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — он отрезвел от этих (моих) рассуждений;
ἀνανήψαντες ἐν τῷ φόβῳ Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — те, у которых от страха прошел хмельМорфологичский анализ слова ἀνανήψωσιν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀνανήφω


Перевод: I become sober again, recover sound sense


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Сослагательное (subj)


Число: Множественное


Открыть окно