ἀνεξίκακον,

- терпелив,

Лексема: ἀνεξίκακος


Номер Стронга: 420


Определения: 420, ἀνεξίκακος
незлобивый, терпеливый.


Словарь Дворецкого:

420: ἀνεξίκακος

ἀνεξί-κᾰκος 2
терпеливый, выносливый, смиренный, незлобивый Лукиан (ок. 120 — ок. 190), Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀνεξίκακον,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀνεξίκακος


Перевод: enduring evil, patient of evil


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно