ἀθλῇ

- будет воевать

Лексема: ἀθλέω


Номер Стронга: 118


Определения: 118, ἀΘλέω
бороться, состязаться (в спорте); возм.сражаться.


Словарь Дворецкого:

118: ἀΘλέω

ἀθλέω ион. ἀεθλέω
1) воевать, сражаться
Пр.:(τινι Гомер (X-IX вв. до н.э.))
κακῶς ἀ. πρός τινα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — терпеть поражения в войне с кем-л.;
ἆθλοι, οὕς πόλις ἀθλεῖ Платон (427-347 до н.э.) — войны, которые ведет государство;
ἠθληκὼς πολλοὺς καὴ μεγάλους καθ΄ αὁτον ἀγῶνας Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — командовавший многими большими сражениями

2) бороться, состязаться
Пр.:(κατὰ τέν ἀγωνίαν Платон (427-347 до н.э.))
ἀ. τῷ σώματι Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — быть участником гимнастических состязаний

3) (о трудном деле, подвиге) совершать, исполнять
Пр.:(πολλά Гомер (X-IX вв. до н.э.); φαῦλον πόνον Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
ἤθλησα κινδυνεύματ΄ ἐν τὠμῷ κάρᾳ Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — жизнь моя подверглась тяжелым опасностямМорфологичский анализ слова ἀθλῇ:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀθλέω


Перевод: I compete


Лицо: 3-е склонение


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Сослагательное (subj)


Число: Единственное


Открыть окно