ἀντιθέσεις

- противопоставлений

Лексема: ἀντίθεσις


Номер Стронга: 477


Определения: 477, ἀντίΘεσις
(со)противление, прекословие.


Словарь Дворецкого:

477: ἀντίΘεσις

ἀντί-θεσις -εως
1) тж. лог., рит. противоположение, противопоставление, антитеза Исократ (436-338 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
2) сопротивление, отталкивание
Пр.:(σθεναρέ ἐκ χερὸς ἀ. «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
3) грам. перестановка букв"Морфологичский анализ слова ἀντιθέσεις:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀντίθεσις


Перевод: opposition


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Женский


Открыть окно