ἀποθησαυρίζοντας

- накапливающими

Лексема: ἀποθησαυρίζω


Номер Стронга: 597


Определения: 597, ἀποΘησαυρίζω
откладывать про запас, накапливать илисобирать сокровища.


Словарь Дворецкого:

597: ἀποΘησαυρίζω

ἀπο-θησαυρίζω
откладывать про запас, накапливать Диодор Сицилийский, I в. до н. э., Лукиан (ок. 120 — ок. 190)Морфологичский анализ слова ἀποθησαυρίζοντας:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀποθησαυρίζω


Перевод: I store up, treasure up


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно