ἀδηλότητι,

- неясное,

Лексема: ἀδηλότης


Номер Стронга: 83


Определения: 83, ἀδηλότης
неясность, неуверенность, неизвестность, недостоверность.


Словарь Дворецкого:

83: ἀδηλότης

ἀδηλότης -ητος неизвестность, неясность, недостоверность Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ἀδηλότητι,:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀδηλότης


Перевод: uncertainty


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно