⸂διατροφὰς⸃

- пропитание

Лексема: διατροφή


Номер Стронга: 1305


Определения: 1305, διατροφή
пропитание, средства к жизни.


Словарь Дворецкого:

1305: διατροφή

δια-τροφή пропитание, средства к жизни Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Менандр (342-290 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э., Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ⸂διατροφὰς⸃:


Часть речи: Существительное


Лексема: διατροφή


Перевод: nourishment, food


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Женский


Открыть окно