ἀλλ᾿

- но

Лексема: ἀλλά


Номер Стронга: 235


Определения: 235, ἀλλά
но (и), а, все же, однако, кроме, впрочем, разве, напротив, между тем, еще, притом.


Словарь Дворецкого:

235: ἀλλά

ἀλλά (λᾰ) conj.
1) но (и), а
Пр.:οὐ μόνον …, ἀ. καί Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) etc. — не только …, но и …;
ἀ. γὰρ ἤδη ὥρα ἀπιέναι Платон (427-347 до н.э.) — но вот уж пора уходить

2) все же, однако, все-таки
Пр.:ἀ. καὴ ὥς Гомер (X-IX вв. до н.э.) — и все же;
ἀ. ούδ΄ … Гомер (X-IX вв. до н.э.) — и все-таки не …;
ἀ. οὖν … Платон (427-347 до н.э.) — но все-таки …;
οὐ μέν ἀ. Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — тем не менее;
ἀ. νῦν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — хоть теперь, наконец-то

3) впрочем
Пр.:ἀ. ταῦτα μὲν τί δεῖ λέγειν ; Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — а впрочем, к чему об этом говорить?
4) так вот, и вот
Пр.:τοιαῦτα δ΄ ἀ. καὴ σὲ βούλομαι ποιεῖν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — так вот я хочу, чтобы и ты поступал так же;
ἀ. δεξιὰν πρότεινε χεῖρα Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — так протяни же мне правую руку

5) ну что же, пожалуй, ведь, же
Пр.:ἀ. ἴστε μέν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — вы же знаете;
ἀ. ὁμολογῶ Платон (427-347 до н.э.) — ну что же, я согласен;
ἀ. εἰκὸς τοῦτόγε φαίνεται Платон (427-347 до н.э.) — что ж, это, пожалуй, правдоподобно

6) (со смыслом императивности) ну, да, же
Пр.:ἀ. ἴθι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — (да) уходи же;
ἀ. ἄγε δέ ἴδωμαι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — дай-ка посмотрю;
ἀ. πορευῶμεθα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — так пойдемте же

7) (со смыслом усиления) да, же
Пр.:ἀ. οὐκ ἠγνόουν ἔγωγε, ἄ. σαφῶς ἐγιγνωσκον Платон (427-347 до н.э.) — да нет же, я не только знал, но знал отлично;
ἀ. ἦ ὑστεροῦμεν ; Платон (427-347 до н.э.) — уж не опоздали ли мы?

8) (при вопросе или отрицании) кроме, разве (что)
Пр.:οὔτις, ἀ. ἐγώ Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — не кто иной, как я (сам);
ἀργύριον οὐκ ἔχω, ἀ. ἢ μικρόν τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — денег у меня, за исключением небольшой суммы, нет;
ἀ. ποτὲ καὴ ὀλίγον χρόνον Аристотель (384-322 до н.э.) — разве что недолго;
τουτὴ τί ἦν τὸ πρᾶγμα, ἀ. ἤ …;
Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — что же это, как не …?Морфологичский анализ слова ἀλλ᾿:


Часть речи: Союз


Лексема: ἀλλά


Перевод: but, except


Открыть окно