ἀμοιβὰς

- благодарность

Лексема: ἀμοιβή


Номер Стронга: 287


Определения: 287, ἀμοιβή
возмездие, воздаяние, расплата, награда.


Словарь Дворецкого:

287: ἀμοιβή

ἀμοιβή
1) возмездие, воздаяние, отплата
Пр.:(ἀντί τινος Гесиод (IX в. до н.э.) и τινος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
2) награда, благодарность
Пр.:ἀ. τινος Гомер (X-IX вв. до н.э.), Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — награда за что-л., тж. Гомер (X-IX вв. до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) благодарность или награда, выражающаяся в чем-л.;
ἀμοιβὰς οὐ καλὰς ἀποδοῦναί τινι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — дурно отблагодарить кого-л.

3) ответ или возражение
Пр.:(ἀσχήμων ἐν τῇ ἀμοιβῇ Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
4) смена, чередование
Пр.:(ἑορτῶν ἀμοιβαί Платон (427-347 до н.э.))
5) плата, вознаграждение
Пр.:(ἀντί τινος Аристотель (384-322 до н.э.))
6) обмен, обращение (sc. νομίσματος Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
Пр.:δέκα μνῶν ἀ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — эквивалент десяти мин (в железной монете, введенной Ликургом)
7) перемена, превращение Диоген Лаэртский (III/IV вв. н.э.)Морфологичский анализ слова ἀμοιβὰς:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀμοιβή


Перевод: a change, an exchange


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Женский


Открыть окно