γυμνασία

- упражнение

Лексема: γυμνασία


Номер Стронга: 1129


Определения: 1129, γυμνασία
упражнение, тренировка, приучение, практика.


Словарь Дворецкого:

1129: γυμνασία

γυμνᾰσία упражнение, практическое учение, практика
Пр.:(περί τι Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), ἔν τινι и πρός τι Полибий (ок. 200-120 до н.э.))Морфологичский анализ слова γυμνασία:


Часть речи: Существительное


Лексема: γυμνασία


Перевод: physical exercise


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно