ἀπόβλητον

- неприемлемо

Лексема: ἀπόβλητος


Номер Стронга: 579


Определения: 579, ἀπόβλητος
неприемлемый, негодный, заслуживающий презрения илиотвержения.


Словарь Дворецкого:

579: ἀπόβλητος

ἀπό-βλητος 2, редко 3
заслуживающий презрения, неприемлемый, негодный Гомер (X-IX вв. до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Лукиан (ок. 120 — ок. 190)Морфологичский анализ слова ἀπόβλητον:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀπόβλητος


Перевод: worthy to be cast away, worthless


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно