αἰσχροκερδεῖς,

- жадных,

Лексема: αἰσχροκερδής


Номер Стронга: 146


Определения: 146, αἰσχροκερδής
корыстолюбивый (жадный к деньгам), алчный.


Словарь Дворецкого:

146: αἰσχροκερδής

αἰσχρο-κερδής 2
алчный, корыстолюбивый Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова αἰσχροκερδεῖς,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: αἰσχροκερδής


Перевод: greedy


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно