ἀφιλάργυρον,

- несребролюбивым,

Лексема: ἀφιλάργυρος


Номер Стронга: 866


Определения: 866, ἀφιλάργυρος
несребролюбивый, не алчный, нежадный, нескупой, щедрый.


Словарь Дворецкого:

866: ἀφιλάργυρος

ἀ-φιλάργῠρος 2
несребролюбивый Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀφιλάργυρον,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀφιλάργυρος


Перевод: not loving money, not avaricious


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно