ἄμαχον,

- незлобивым,

Лексема: ἄμαχος


Номер Стронга: 269


Определения: 269, ἄμαχος
несварливый, незлобивый, миролюбивый.


Словарь Дворецкого:

269: ἄμαχος

ἄ-μᾰχος 2
1) непреодолимый, непобедимый
Пр.:(ἔθνος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); δύναμις Платон (427-347 до н.э.); στρατιά Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) неприступный
Пр.:(τὸ χωρίον τῆς ἀκροπόλιος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
3) неотвратимый
Пр.:(κακόν Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); ἄλγος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
4) неопровержимый, убедительный
Пр.:( τόνος τῆς παρρησίας Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
5) неотразимый, обаятельный
Пр.:(πρᾶγμα, sc. γυνή Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
6) неисполнимый, невозможный
Пр.:(ἄμαχόν — sc. ἐστι — κρύψαι τι Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))
7) не участвовавший в сражении
Пр.:τέν ἡμέραν ἄμαχοι διήγαγον Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — (этот) день они провели без боя
8) незлобивый, миролюбивый
Пр.:(ἀνήρ Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἄμαχον,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄμαχος


Перевод: not quarrelsome, peaceable


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно