αἰδοῦς

- стыдливостью

Лексема: αἰδώς


Номер Стронга: 127


Определения: 127, αἰδώς
1. стыдливость, скромность;
2. благоговение, почтение; син. 152 (αἰσχύνη), 1791 (ἐντροπή), 4997 (σωφροσύνη); 127 (αἰδώς) говорит о благородной или благочестивой стыдливости, которая не позволяет человеку сделать что-либо постыдное.


Словарь Дворецкого:

127: αἰδώς

αἰδώς -οῦς
1) благоговейный страх, почтение, почтительность
Пр.:(τινος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
τιμῆς ἔμμορος καὴ αἰδοῦς Гомер (X-IX вв. до н.э.) — пользующийся почетом и уважением;
αἰδοῖ εἴκων Гомер (X-IX вв. до н.э.) — уступая чувству уважения;
εἰπὲ πάντα, τέν ἐμέν αἰδῶ μεθεῖς Эсхил (525/4-456 до н.э.) — говори все, отбросив почтительный страх

2) чувство стыда, стыд, стыдливость, совесть
Пр.:(αἰ. καὴ δίκη Платон (427-347 до н.э.))
αἰδῶ θέσθαι ἐνὴ θυμῷ Гомер (X-IX вв. до н.э.) или αἰδῶ λαβεῖν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — проникнуться чувством стыда;
αἰδοῖ βιαζόμενος Платон (427-347 до н.э.) — побуждаемый чувством стыда (совестью)

3) стыд, позор
Пр.:αἰ., ὦ Λύκιοι, πόσε φεύγετε ; Гомер (X-IX вв. до н.э.) — какой позор, ликийцы! Куда вы бежите?
4) честь, достоинство
Пр.:(αἰ. καὴ χάρις Гомеровские гимны, X-IX вв.)
5) милосердие, милость
Пр.:ἔστι Ζηνὴ σύνθακος θρόνων αἰ. ἐπ΄ ἔργοις πᾶσι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — вместе с Зевсом восседает на престоле милосердие ко всем деяниям
6) Гомер (X-IX вв. до н.э.) = αἰδοῖονМорфологичский анализ слова αἰδοῦς:


Часть речи: Существительное


Лексема: αἰδώς


Перевод: shame, modesty


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно