ἀποδοχῆς

- принятия

Лексема: ἀποδοχή


Номер Стронга: 594


Определения: 594, ἀποδοχή
принятие, одобрение.


Словарь Дворецкого:

594: ἀποδοχή

ἀπο-δοχή
1) обратное получение Лисий (ок. 445-380 до н.э.)
2) тж. pl. одобрение, похвала Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э.
3) принятие, допущение
Пр.:(ὀνομάτων τινῶν Секст Эмпирик (3 в. н.э.))Морфологичский анализ слова ἀποδοχῆς:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀποδοχή


Перевод: acceptance, appreciation, approbation


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно