ἀνυποτάκτοις,

- непокорным,

Лексема: ἀνυπότακτος


Номер Стронга: 506


Определения: 506, ἀνυπότακτος
1. непокорный, строптивый;
2. непокоренный, неподвластный.


Словарь Дворецкого:

506: ἀνυπότακτος

ἀν-υπότακτος 2
1) не упорядоченный, беспорядочный
Пр.:(τὰ λεγόμενα Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
2) непокоренный, неподвластный
Пр.:(τινι Новый Завет)
3) непокорный, строптивый Новый Завет
4) грам. (о глаголах, не имеющих aor. 1) неправильный"Морфологичский анализ слова ἀνυποτάκτοις,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀνυπότακτος


Перевод: unruly


Падеж: Дательный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно