ἀστοχήσαντες

- совершив ошибку

Лексема: ἀστοχέω


Номер Стронга: 795


Определения: 795, ἀστοχέω
промахнуться, ошибаться, отступать, уклоняться.


Словарь Дворецкого:

795: ἀστοχέω

ἀ-στοχέω
давать промах, погрешать, ошибаться
Пр.:(τινος Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), περί τινος Полибий (ок. 200-120 до н.э.) и περί τι Новый Завет)
ἀ. τοῦ πρέποντος Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — нарушать правила благопристойности;
ἀστοχῆσαι τῶν πολεμίων Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — не найти или упустить противникаМорфологичский анализ слова ἀστοχήσαντες:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀστοχέω


Перевод: I miss the mark, miss my aim, make a false aim


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно