γενεαλογίαις

- родословиями

Лексема: γενεαλογία


Номер Стронга: 1076


Определения: 1076, γενεαλογία
родословие (генеалогия).


Словарь Дворецкого:

1076: γενεαλογία

γενεᾱ-λογία генеалогия, родословная Исократ (436-338 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.)Морфологичский анализ слова γενεαλογίαις:


Часть речи: Существительное


Лексема: γενεαλογία


Перевод: genealogy


Падеж: Дательный


Число: Множественное


Род: Женский


Открыть окно