ἀτάκτους,

- беспорядочных,

Лексема: ἄτακτος


Номер Стронга: 813


Определения: 813, ἄτακτος
бесчинный, беспорядочный, своевольный, не подчиняющийся установленному порядку, непокорный.


Словарь Дворецкого:

813: ἄτακτος

ἄ-τακτος 2
1) не выстроенный в боевом порядке
Пр.:(Ἀθηναῖοι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); στρατιῶται Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) неблагоустроенный, расстроенный
Пр.:(πολιτεία Аристотель (384-322 до н.э.))
3) беспорядочный
Пр.:(θόρυβος Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἡδοναί Платон (427-347 до н.э.))
4) беспутный
Пр.:(Ἀφροδίτη Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀτάκτους,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄτακτος


Перевод: disorderly, slack


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно