ἄτεκνος·

- бездетный;

Лексема: ἄτεκνος


Номер Стронга: 815


Определения: 815, ἄτεκνος
бездетный.


Словарь Дворецкого:

815: ἄτεκνος

ἄ-τεκνος 2
бездетный Гесиод (IX в. до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
Пр.:ἄ. ἀρσένων παίδων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — не имеющий мужского потомстваМорфологичский анализ слова ἄτεκνος·:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄτεκνος


Перевод: childless


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно