ἀποχρήσει,

- употреблением,

Лексема: ἀπόχρησις


Номер Стронга: 671


Определения: 671, ἀπόχρησις
употребление, использование; возм.злоупотребление.


Словарь Дворецкого:

671: ἀπόχρησις

ἀπό-χρησις -εως
1) умеренное использование Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) злоупотребление Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀποχρήσει,:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀπόχρησις


Перевод: using up


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно