Δέσποτα,

- Владыка,

Лексема: δεσπότης


Номер Стронга: 1203


Определения: 1203, δεσπότης
1. господин, хозяин, владелец;
2. властелин, владыка, неограниченный монарх, деспот син.2962 (κύριος); 1203 (δεσπότης) подчеркивает неограниченную власть.


Словарь Дворецкого:

1203: δεσπότης

δεσπότης дор. δεσπότας -ου (ион. acc. δεσποτέα)
1) (тж. δ. ἄναξ Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.)) господин, (домо)хозяин Эсхил (525/4-456 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Менандр (342-290 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Лукиан (ок. 120 — ок. 190)
2) хозяин, обладатель, владелец
Пр.:(Ἡρακλείων ὅπλων Софокл (ок. 496-406 до н.э.); τῆς δυνάμεως Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); τῆς οἰός Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
δ. μαντευμάτων Эсхил (525/4-456 до н.э.) = μάντις

3) неограниченный монарх, повелитель, властелин
Пр.:(Ὀλύμπου Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); Ἥλιος Софокл (ок. 496-406 до н.э.); ἀνθρωπων Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); δ. καὴ κύριος ἁπάντων Демосфен (384-322 до н.э.))
4) начальник, предводитель
Пр.:ἑπτὰ δεσπόται Эсхил (525/4-456 до н.э.) — семь предводителей, т.е. «семеро против Фив»Морфологичский анализ слова Δέσποτα,:


Часть речи: Существительное


Лексема: δεσπότης


Перевод: a lord, master, or prince


Падеж: Звательный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно