ἀνταναπληρῶ

- восполняю

Лексема: ἀνταναπληρόω


Номер Стронга: 466


Определения: 466, ἀνταναπληρόω
(соответственно) восполнять.


Словарь Дворецкого:

466: ἀνταναπληρόω

ἀντ-αναπληρόω
соответственно восполнять
Пр.:ἀ. τι πρός τι Демосфен (384-322 до н.э.) — уравновешивать что-л. чем-л.Морфологичский анализ слова ἀνταναπληρῶ:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀνταναπληρόω


Перевод: I fill up in place of someone else


Лицо: 1-е склонение


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно