γνησίως

- подлинно

Лексема: γνησίως


Номер Стронга: 1104


Определения: 1104, γνησίως
1. подлинно, действительно;
2. чистосердечно, искренно, добросовестно.


Словарь Дворецкого:

1104: γνησίως

γνησίως
1) по рождению, от природы
Пр.:(ἐλεύθερος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
2) подлинно, действительно
Пр.:(τῆς ἀρετῆς ἐφικέσθαι Исократ (436-338 до н.э.))
3) чистосердечно, добросовестно
Пр.:(συνεπικυροῦν τὸ δόγμα Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
4) благородно, с достоинством
Пр.:(τὸ ἀπὸ τῆς τύχης φέρειν Менандр (342-290 до н.э.))Морфологичский анализ слова γνησίως:


Часть речи: Наречие


Лексема: γνησίως


Перевод: truly, genuinely, honorably, sincerely


Открыть окно