⸂ἀπηλγηκότες⸃

- дойдя до бесчувствия

Лексема: ἀπαλγέω


Номер Стронга: 524


Определения: 524, ἀπαλγέω
становиться нечувствительным, доходить до бесчувствия.


Словарь Дворецкого:

524: ἀπαλγέω

ἀπ-αλγέω
1) переставать мучиться
Пр.:(ἀ. τὸ πένθος Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἀ. τὰ ἴδια Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — забывать личные невзгоды

2) становиться нечувствительным
Пр.:ἀ. ταῖς ἐλπίσι Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — оставить надежды;
ψυχέ ἀπηλγηκυῖα Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — подавленность, отупениеМорфологичский анализ слова ⸂ἀπηλγηκότες⸃:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀπαλγέω


Перевод: I am past feeling, cease to care, become callous


Время: Перфект


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно