ἀποκαταλλάξῃ

- примирил

Лексема: ἀποκαταλλάσσω


Номер Стронга: 604


Определения: 604, ἀποκαταλλάσσω
(полностью, вновь) примирять.


Словарь Дворецкого:

604: ἀποκαταλλάσσω

ἀπο-καταλλάσσω
атт. ἀποκαταλλάττω вновь примирять Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀποκαταλλάξῃ:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀποκαταλλάσσω


Перевод: I reconcile


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Сослагательное (subj)


Число: Единственное


Открыть окно