ἀπηλλοτριωμένοι

- отчуждённые

Лексема: ἀπαλλοτριόομαι


Номер Стронга: 526


Определения: 526, ἀπαλλοτριόω
отчуждать, отдалять, отнимать.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἀπηλλοτριωμένοι:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀπαλλοτριόομαι


Перевод: I estrange, alienate


Время: Перфект


Залог: Пассив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно