ἀλληγορούμενα·

- иносказательно;

Лексема: ἀλληγορέω


Номер Стронга: 238


Определения: 238, ἀλληγορέω
выражаться иносказательно илиобразно; син.5179 (τύπος).


Словарь Дворецкого:

238: ἀλληγορέω

ἀλλ-ηγορέω
выражаться иносказательно Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
Пр.:ἀ. γένεσιν Ἡφαίστου τέν εἰς πῦρ ἀέρος μεταβολήν Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — аллегорически представлять переход воздуха в огонь как рождение Гефеста;
ἀλληγορούμενα Новый Завет = ἀλληγορίαМорфологичский анализ слова ἀλληγορούμενα·:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀλληγορέω


Перевод: I speak allegorically


Время: Настоящее


Залог: Пассив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Средний


Открыть окно