ἀποτόμως

- резко

Лексема: ἀποτόμως


Номер Стронга: 664


Определения: 664, ἀποτόμως
строго, сурово, решительно.


Словарь Дворецкого:

664: ἀποτόμως

ἀπο-τόμως
строго, решительно Исократ (436-338 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ἀποτόμως:


Часть речи: Наречие


Лексема: ἀποτόμως


Перевод: sharply, severely


Открыть окно