ἄρρητα

- невыразимые

Лексема: ἄρρητος


Номер Стронга: 731


Определения: 731, ἄρρητος
1. неописуемый, невыразимый;
2. неизреченный (священный, заповедный, не подлежащий разглашению).


Словарь Дворецкого:

731: ἄρρητος

ἄ-ρρητος 2, редко
Пр.:( Эврипид (ок. 480-406 до н.э.)) 3

1) не сказанный
Пр.:(ἔπος Гомер (X-IX вв. до н.э.); λόγοι Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
ἄρρητόν τι φυλάσσεσθαι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — обходить что-л. молчанием

2) безвестный
Пр.:(ἄνδρες Гесиод (IX в. до н.э.))
3) невыразимый
Пр.:(ἀδιανόητος καὴ ἄ. Платон (427-347 до н.э.))
4) неизреченный, т.е. священный, заповедный
Пр.:(ἱρά Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); σφάγια Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
5) которому нет названия, т.е. ужасный
Пр.:(δεῖπνα Софокл (ок. 496-406 до н.э.); λώβη Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
ἄρρητ΄ ἀρρήτων Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — неслыханно ужасные преступления

6) неудобосказуемый, т.е. постыдный, позорный
Пр.:(ῥητὰ καὴ ἄρρητα ὀνομάζειν Демосфен (384-322 до н.э.); ἀνόσιος καὴ ἄ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
7) мат. иррациональный
Пр.:(ῥητὰ καὴ ἄρρητα Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἄρρητα:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄρρητος


Перевод: not to be uttered, secret


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Открыть окно