ἀνεκδιηγήτῳ

- невыразимый

Лексема: ἀνεκδιήγητος


Номер Стронга: 411


Определения: 411, ἀνεκδιήγητος
невыразимый.


Словарь Дворецкого:

411: ἀνεκδιήγητος

ἀν-εκδιήγητος 2
невыразимый, неизреченный Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀνεκδιηγήτῳ:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀνεκδιήγητος


Перевод: indescribable, that cannot be thoroughly related


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно