ἀπαρασκευάστους

- неготовых

Лексема: ἀπαρασκεύαστος


Номер Стронга: 532


Определения: 532, ἀπαρασκεύαστος
неготовый, неподготовленный.


Словарь Дворецкого:

532: ἀπαρασκεύαστος

ἀ-παρασκεύαστος 2
неподготовленный, не готовый Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀπαρασκευάστους:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀπαρασκεύαστος


Перевод: unprepared


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно