αὐθαίρετοι

- добровольные

Лексема: αὐθαίρετος


Номер Стронга: 830


Определения: 830, αὐΘαίρετος
добровольный, доброхотный.


Словарь Дворецкого:

830: αὐΘαίρετος

αὐθ-αίρετος 2
1) добровольно избранный, добровольный
Пр.:(πημοναί Софокл (ок. 496-406 до н.э.); κίνδυνοι Лисий (ок. 445-380 до н.э.); θάνατος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); δουλεία Демосфен (384-322 до н.э.))
πόλεμον αὐθαίρετον προσάγειν Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — намеренно затягивать войну;
αὐ. ἀμφοτέροις εὐβουλία Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — обе стороны могут прийти к благоразумному решению

2) сам себя избравший, т.е. самозванный
Пр.:(στρατηγοί Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))



Морфологичский анализ слова αὐθαίρετοι:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: αὐθαίρετος


Перевод: of one's own accord


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно