ἁγνότητι,

- чистоте,

Лексема: ἁγνότης


Номер Стронга: 54


Определения: 54, ἁγνότης
непорочность, чистота, невинность, искренность.


Словарь Дворецкого:

54: ἁγνότης

ἁγνότης -ητος чистота, непорочность Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἁγνότητι,:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἁγνότης


Перевод: purity, chastity


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно