ἀνακαινοῦται

- обновляется

Лексема: ἀνακαινόω


Номер Стронга: 341


Определения: 341, ἀνακαινόω
обновлять, делать новым.


Словарь Дворецкого:

341: ἀνακαινόω

ἀνα-καινόω
Новый Завет = ἀνακαινουργέω
обновлять (Палатинская антология — сборник разных авторов и разных эпох — v. l. καινουργέω).Морфологичский анализ слова ἀνακαινοῦται:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀνακαινόω


Перевод: I renew, amend, change


Лицо: 3-е склонение


Время: Настоящее


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно