ἀτόμῳ,

- вмиг,

Лексема: ἄτομος


Номер Стронга: 823


Определения: 823, ἄτομος
неделимый; с1722 (ἐν) обозн.во мгновение ока, вдруг, моментально.


Словарь Дворецкого:

823: ἄτομος

ἄ-τομος
I
2
1) нескошенный, несжатый
Пр.:(λειμών Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
2) неделимый
Пр.:(ἄ. ἤ τινα ἔχων διαίρεσιν Платон (427-347 до н.э.); οὐκ ἔστιν ἄτομα μεγέθη Аристотель (384-322 до н.э.))
ἄτομα σώματα Демокрит (ок. 460-370 до н.э.) Апулей (1 в.) Аристотель (384-322 до н.э.) — атомы;
ἐν ἀτόμῳ (sc. χρόνῳ) Новый Завет — в мгновение ока

II
(sc. οὐσία) атом Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Цицерон Марк Туллий (106-43. до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀτόμῳ,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄτομος


Перевод: an indivisible part of time, a moment


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно