ἀναξίως

- недостойно

Лексема: ἀναξίως


Номер Стронга: 371


Определения: 371, ἀναξίως
недостойно.


Словарь Дворецкого:

371: ἀναξίως

ἀναξίως
1) недостойно
Пр.:(τῶν προγόνων Исократ (436-338 до н.э.); ζῆν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) незаслуженно
Пр.:(ἐκβαλεῖν τινα Софокл (ок. 496-406 до н.э.); δούλειον ἦμαρ εἰσπίπτειν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀναξίως:


Часть речи: Наречие


Лексема: ἀναξίως


Перевод: unworthily, in an unworthy manner


Открыть окно