δουλαγωγῶ,

- порабощаю,

Лексема: δουλαγωγέω


Номер Стронга: 1396


Определения: 1396, δουλαγωγέω
порабощать; перен. подавлять, умерщвлять.


Словарь Дворецкого:

1396: δουλαγωγέω

δουλ-ᾰγωγέω
1) уводить в рабство, порабощать
Пр.:(τινα Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
2) подавлять, умерщвлять
Пр.:(τὸ σῶμα Новый Завет)Морфологичский анализ слова δουλαγωγῶ,:


Часть речи: Глагол


Лексема: δουλαγωγέω


Перевод: I enslave


Лицо: 1-е склонение


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно