βραβεῖον;

- награду?

Лексема: βραβεῖον


Номер Стронга: 1017


Определения: 1017, βραβεῖον
награда (на состязании), почесть, приз.


Словарь Дворецкого:

1017: βραβεῖον

βρᾰβεῖον τό награда на состязании, приз Новый ЗаветМорфологичский анализ слова βραβεῖον;:


Часть речи: Существительное


Лексема: βραβεῖον


Перевод: a prize


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно