ἀδάπανον

- безвозмездно

Лексема: ἀδάπανος


Номер Стронга: 77


Определения: 77, ἀδάπανος
безвозмездный, бесплатный, даром.


Словарь Дворецкого:

77: ἀδάπανος

ἀ-δάπᾰνος 2 (δᾰ)
1) не сопряженный с расходами, ничего не стоящий, даровой
Пр.:(γλυκέα Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
τῶν κόσμων ἀδαπανώτατος Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — самое дешевое из всех украшений

2) не расходующий, не расточительный, бережливый
Пр.:ἀ. τῶν χρημάτων Аристотель (384-322 до н.э.) — не любящий тратить деньгиМорфологичский анализ слова ἀδάπανον:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀδάπανος


Перевод: without expense, free


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно