⸂ἀποδείξει⸃

- доказательстве

Лексема: ἀπόδειξις


Номер Стронга: 585


Определения: 585, ἀπόδειξις
показ(ывание), доказательство, явление.


Словарь Дворецкого:

585: ἀπόδειξις

ἀπό-δειξις ион. ἀπόδεξις -εως
1) показывание
Пр.:(τῶν ὑπὸ γαίας Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
2) изложение, повествование, рассказ
Пр.:(ἱστορίης Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); τῆς ἀρχῆς τῆς τῶν Ἀθηναίων Лисий (ок. 445-380 до н.э.); περί τινος и περί τι Платон (427-347 до н.э.))
3) доказательство, довод
Пр.:(ἀπόδειξιν ποιεῖν и ποιεῖσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), λέγειν Платон (427-347 до н.э.), φέρειν Полибий (ок. 200-120 до н.э.) и διδόναι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἀ. εἰς τὸ ἀδύνατον и διὰ τοῦ ἀδυνάτου Аристотель (384-322 до н.э.) — доказательство от противного

4) дедуктивное (силлогистическое) доказательство
Пр.:(μανθάνομεν ἢ ἐπαγωγῇ ἢ ἀποδείξει Аристотель (384-322 до н.э.))
5) исполнение, свершение
Пр.:(μεγάλων ἔργων Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); μεγάλης ἀρετῆς Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ⸂ἀποδείξει⸃:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀπόδειξις


Перевод: demonstration, proof


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно