ἀγενῆ

- безродное

Лексема: ἀγενής


Номер Стронга: 36


Определения: 36, ἀγενής
1. незнатный, низкого происхождения, из незнатного рода, незначительный.


Словарь Дворецкого:

36: ἀγενής

ἀ-γενής 2
1) нерожденный, несотворенный
Пр.:(τὸ Πᾶν Платон (427-347 до н.э.))
2) безродный, низкого происхождения Софокл (ок. 496-406 до н.э.)
3) бездетный Исей (ок. 420-350 до н.э.)
4) Платон (427-347 до н.э.) v. l. к ἀγεννήςМорфологичский анализ слова ἀγενῆ:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀγενής


Перевод: without family, ignoble


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Открыть окно