ἀνεγκλήτους

- безукоризненных

Лексема: ἀνέγκλητος


Номер Стронга: 410


Определения: 410, ἀνέγκλητος
безукоризненный, безупречный, неповинный, непорочный; син.273 (ἄμεμπτος), 299 (ἄμωμος), 423 (ἀνεπίληπτος).


Словарь Дворецкого:

410: ἀνέγκλητος

ἀν-έγκλητος 2
безукоризненный, безупречный Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀνεγκλήτους:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀνέγκλητος


Перевод: irreproachable, blameless


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно