᾿Αριστοβούλου.

- Аристовула.

Лексема: Ἀριστόβουλος


Номер Стронга: 711


Определения: 711, Ἀριστόβουλος
Аристовул (христианин).


Словарь Дворецкого:

711: Ἀριστόβουλος

Ἀριστόβουλος Аристобул
1) родом из Кассандреи, современник и историк Александра Македонского Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Лукиан (ок. 120 — ок. 190)
2) царь Иудеи с 70 г. по 49 г. до н.э. Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ᾿Αριστοβούλου.:


Часть речи: Существительное


Лексема: Ἀριστόβουλος


Перевод: Aristobulus


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно