ἀναλογίαν

- соразмерности

Лексема: ἀναλογία


Номер Стронга: 356


Определения: 356, ἀναλογία
пропорция, соразмерность, соответствие.


Словарь Дворецкого:

356: ἀναλογία

ἀναλογία
1) мат. пропорция Платон (427-347 до н.э.)
Пр.: ἀ. ἰσότης ἐστὴ λόγων Аристотель (384-322 до н.э.) — пропорция есть равенство отношений
2) соответствие, соразмерность или аналогия Платон (427-347 до н.э.)
Пр.:κατὰ τέν ἀναλογίαν Аристотель (384-322 до н.э.) — пропорционально, соразмерно, соответственноМорфологичский анализ слова ἀναλογίαν:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀναλογία


Перевод: proportion, measure


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно